با نمایندگی دامنه آشنا شوید ...

با استفاده از سرویس نمایندگی ثبت دامنه می توانید با کمترین سرمایه تجارت ثبت دامین خود را شروع کنید! به عنوان بزرگترین ثبت کننده دامنه بین المللی در ایران همواره در تلاشیم بهترین خدمات ثبت دامین را به صورت بی‌نام (White Label) در اختیار نمایندگان ثبت دامنه قرار گیرد تا به راحتی قادر به توسعه تجارت خود باشند.

(مجموع پرداختی مورد نیاز برای هر طرح در زیر آمده است، با کلیک بر روی نام طرح جزییات را مشاهده کنید)

 • Slab E
  ۵۰ میلیون تومان
 • Slab D
  ۲۰ میلیون تومان
 • Slab C
  ۱۰ میلیون تومان
 • Slab B
  ۲ میلیون تومان
 • Slab A
  ۰.۵ میلیون تومان

(برای مشاهده ستون‌های جدول آن را به راست بکشید)

پسوند دامنهثبت (تومان)تمدید (تومان)انتقال (تومان)
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۲۱,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۳۲۱,۰۰۰
۳۲۱,۰۰۰
.biz یک ساله
۳۴۰,۰۰۰
۳۴۰,۰۰۰
۳۴۰,۰۰۰
.in یک ساله
۳۰۷,۰۰۰
۳۰۷,۰۰۰
۳۰۷,۰۰۰
.tv یک ساله
۷۶۰,۰۰۰
۷۶۰,۰۰۰
۷۶۰,۰۰۰
.name یک ساله
۳۰۴,۰۰۰
۳۰۴,۰۰۰
۳۰۴,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۰۶,۰۰۰
۱۳۸,۰۰۰
۴۰۶,۰۰۰
۴۰۶,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۶۹۷,۰۰۰
۳۰۷,۰۰۰
۶۹۷,۰۰۰
۶۹۷,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۵۲,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۴۵۲,۰۰۰
۴۵۲,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۲۷۸,۰۰۰
۲۷۸,۰۰۰
۲۷۸,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۳۳۲,۰۰۰
۳۳۲,۰۰۰
۳۳۲,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۲۶۵,۰۰۰
۲۶۵,۰۰۰
۲۶۵,۰۰۰
.club
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۰۵,۰۰۰
۵۹,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰
.asia
‌فروش ویژه
شرایط خاص
یک ساله
۳۴۸,۰۰۰
۱۴۶,۰۰۰
۳۴۸,۰۰۰
۳۴۸,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۶۸,۰۰۰
۱۶۹,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰
.co.com یک ساله
۷۹۹,۰۰۰
۷۹۹,۰۰۰
۷۹۹,۰۰۰
.click
‌فروش ویژه
یک ساله
۲۸۹,۰۰۰
۱۸۹,۰۰۰
۲۸۹,۰۰۰
۲۸۹,۰۰۰
.tel یک ساله
۳۴۱,۰۰۰
۳۴۱,۰۰۰
۳۴۱,۰۰۰
.online یک ساله
۹۷۸,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۹۷۸,۰۰۰
۹۷۸,۰۰۰
.nl یک ساله
۲۵۲,۰۰۰
۲۵۲,۰۰۰
۲۵۲,۰۰۰
پسوند دامنهثبت (تومان)تمدید (تومان)انتقال (تومان)
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۳۱,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۳۳۱,۰۰۰
۳۳۱,۰۰۰
.biz یک ساله
۳۵۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
.in یک ساله
۳۱۷,۰۰۰
۳۱۷,۰۰۰
۳۱۷,۰۰۰
.tv یک ساله
۷۸۰,۰۰۰
۷۸۰,۰۰۰
۷۸۰,۰۰۰
.name یک ساله
۳۲۴,۰۰۰
۳۲۴,۰۰۰
۳۲۴,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۲۶,۰۰۰
۱۳۸,۰۰۰
۴۲۶,۰۰۰
۴۲۶,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۱۷,۰۰۰
۳۰۷,۰۰۰
۷۱۷,۰۰۰
۷۱۷,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۷۲,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۴۷۲,۰۰۰
۴۷۲,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۲۹۸,۰۰۰
۲۹۸,۰۰۰
۲۹۸,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۳۵۲,۰۰۰
۳۵۲,۰۰۰
۳۵۲,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۲۸۵,۰۰۰
۲۸۵,۰۰۰
۲۸۵,۰۰۰
.club
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۲۵,۰۰۰
۵۹,۰۰۰
۴۲۵,۰۰۰
۴۲۵,۰۰۰
.asia
‌فروش ویژه
شرایط خاص
یک ساله
۳۶۸,۰۰۰
۱۴۶,۰۰۰
۳۶۸,۰۰۰
۳۶۸,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۸۸,۰۰۰
۱۶۹,۰۰۰
۴۸۸,۰۰۰
۴۸۸,۰۰۰
.co.com یک ساله
۸۱۹,۰۰۰
۸۱۹,۰۰۰
۸۱۹,۰۰۰
.click
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۰۹,۰۰۰
۱۸۹,۰۰۰
۳۰۹,۰۰۰
۳۰۹,۰۰۰
.tel یک ساله
۳۶۱,۰۰۰
۳۶۱,۰۰۰
۳۶۱,۰۰۰
.online یک ساله
۹۹۸,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۹۹۸,۰۰۰
۹۹۸,۰۰۰
.nl یک ساله
۲۷۲,۰۰۰
۲۷۲,۰۰۰
۲۷۲,۰۰۰
پسوند دامنهثبت (تومان)تمدید (تومان)انتقال (تومان)
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۴۱,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۳۴۱,۰۰۰
۳۴۱,۰۰۰
.biz یک ساله
۳۶۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰
.in یک ساله
۳۲۷,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
.tv یک ساله
۸۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰
.name یک ساله
۳۴۴,۰۰۰
۳۴۴,۰۰۰
۳۴۴,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۴۶,۰۰۰
۱۳۸,۰۰۰
۴۴۶,۰۰۰
۴۴۶,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۳۷,۰۰۰
۳۰۷,۰۰۰
۷۳۷,۰۰۰
۷۳۷,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۹۲,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۴۹۲,۰۰۰
۴۹۲,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۳۱۸,۰۰۰
۳۱۸,۰۰۰
۳۱۸,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۳۷۲,۰۰۰
۳۷۲,۰۰۰
۳۷۲,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۳۰۵,۰۰۰
۳۰۵,۰۰۰
۳۰۵,۰۰۰
.club
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۴۵,۰۰۰
۵۹,۰۰۰
۴۴۵,۰۰۰
۴۴۵,۰۰۰
.asia
‌فروش ویژه
شرایط خاص
یک ساله
۳۸۸,۰۰۰
۱۴۶,۰۰۰
۳۸۸,۰۰۰
۳۸۸,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۰۸,۰۰۰
۱۶۹,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰
.co.com یک ساله
۸۳۹,۰۰۰
۸۳۹,۰۰۰
۸۳۹,۰۰۰
.click
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۲۹,۰۰۰
۱۸۹,۰۰۰
۳۲۹,۰۰۰
۳۲۹,۰۰۰
.tel یک ساله
۳۸۱,۰۰۰
۳۸۱,۰۰۰
۳۸۱,۰۰۰
.online یک ساله
۱,۰۱۸,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱,۰۱۸,۰۰۰
۱,۰۱۸,۰۰۰
.nl یک ساله
۲۹۲,۰۰۰
۲۹۲,۰۰۰
۲۹۲,۰۰۰
پسوند دامنهثبت (تومان)تمدید (تومان)انتقال (تومان)
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۵۱,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۳۵۱,۰۰۰
۳۵۱,۰۰۰
.biz یک ساله
۳۷۰,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰
.in یک ساله
۳۳۷,۰۰۰
۳۳۷,۰۰۰
۳۳۷,۰۰۰
.tv یک ساله
۸۲۰,۰۰۰
۸۲۰,۰۰۰
۸۲۰,۰۰۰
.name یک ساله
۳۶۴,۰۰۰
۳۶۴,۰۰۰
۳۶۴,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۶۶,۰۰۰
۱۳۸,۰۰۰
۴۶۶,۰۰۰
۴۶۶,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۵۷,۰۰۰
۳۰۷,۰۰۰
۷۵۷,۰۰۰
۷۵۷,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۱۲,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۱۲,۰۰۰
۵۱۲,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۳۳۸,۰۰۰
۳۳۸,۰۰۰
۳۳۸,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۳۹۲,۰۰۰
۳۹۲,۰۰۰
۳۹۲,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۳۲۵,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰
.club
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۶۵,۰۰۰
۵۹,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰
.asia
‌فروش ویژه
شرایط خاص
یک ساله
۴۰۸,۰۰۰
۱۴۶,۰۰۰
۴۰۸,۰۰۰
۴۰۸,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۲۸,۰۰۰
۱۶۹,۰۰۰
۵۲۸,۰۰۰
۵۲۸,۰۰۰
.co.com یک ساله
۸۵۹,۰۰۰
۸۵۹,۰۰۰
۸۵۹,۰۰۰
.click
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۴۹,۰۰۰
۱۸۹,۰۰۰
۳۴۹,۰۰۰
۳۴۹,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۰۱,۰۰۰
۴۰۱,۰۰۰
۴۰۱,۰۰۰
.online یک ساله
۱,۰۳۸,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱,۰۳۸,۰۰۰
۱,۰۳۸,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۱۲,۰۰۰
۳۱۲,۰۰۰
۳۱۲,۰۰۰
پسوند دامنهثبت (تومان)تمدید (تومان)انتقال (تومان)
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۶۱,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۳۶۱,۰۰۰
۳۶۱,۰۰۰
.biz یک ساله
۳۸۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰
.in یک ساله
۳۴۷,۰۰۰
۳۴۷,۰۰۰
۳۴۷,۰۰۰
.tv یک ساله
۸۴۰,۰۰۰
۸۴۰,۰۰۰
۸۴۰,۰۰۰
.name یک ساله
۳۸۴,۰۰۰
۳۸۴,۰۰۰
۳۸۴,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۸۶,۰۰۰
۱۳۸,۰۰۰
۴۸۶,۰۰۰
۴۸۶,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۷۷,۰۰۰
۳۰۷,۰۰۰
۷۷۷,۰۰۰
۷۷۷,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۳۲,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۳۲,۰۰۰
۵۳۲,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۳۵۸,۰۰۰
۳۵۸,۰۰۰
۳۵۸,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۴۱۲,۰۰۰
۴۱۲,۰۰۰
۴۱۲,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۳۴۵,۰۰۰
۳۴۵,۰۰۰
۳۴۵,۰۰۰
.club
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۸۵,۰۰۰
۵۹,۰۰۰
۴۸۵,۰۰۰
۴۸۵,۰۰۰
.asia
‌فروش ویژه
شرایط خاص
یک ساله
۴۲۸,۰۰۰
۱۴۶,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۴۸,۰۰۰
۱۶۹,۰۰۰
۵۴۸,۰۰۰
۵۴۸,۰۰۰
.co.com یک ساله
۸۷۹,۰۰۰
۸۷۹,۰۰۰
۸۷۹,۰۰۰
.click
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۶۹,۰۰۰
۱۸۹,۰۰۰
۳۶۹,۰۰۰
۳۶۹,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۲۱,۰۰۰
۴۲۱,۰۰۰
۴۲۱,۰۰۰
.online یک ساله
۱,۰۵۸,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱,۰۵۸,۰۰۰
۱,۰۵۸,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۳۲,۰۰۰
۳۳۲,۰۰۰
۳۳۲,۰۰۰
«هم اکنون تمامی نمایندگان بر روی Slab E (بالاترین طرح) قرار دارند»

«دامنه‌هایی که با برچسب شرایط خاص مشخص شده اند، دارای شرایط خاصی جهت ثبت هستند، قبل از خرید لطفا این شرایط را بررسی نمایید»

«قیمت های ذکر شده به صورت فروش ویژه تا ۹ مرداد ۱۳۹۹ معتبر است، بدیهیست نوسانات نرخ ارز در تغییر قیمت‌ها موثر خواهد بود»
آیتمی با شرایط انتخابی یافت نشد

ویژگی‌های کلیدی خدمات نمایندگی ثبت دامنه

امکانات نمایندگی ثبت دامنه

با استفاده از سامانه نمایندگی دامین می توانید با نام سازمانی (Branding) خود پنل مدیریت دامین مستقیم به کاربران خود ارایه دهید. همچنین میتوانید سیستم نمایندگی دامین خود را ایجاد کنید و از تخفیف‌های دریافتی خود کسب درآمد کنید. همچنین میتوانید تمامی دامنه‌های بین المللی و ملی خود را در یک پنل مدیریت کنید!


پنل مدیریت قدرتمند دامنه

پنل اختصاصی نمایندگی دامنه IRPOWER با امکانات متعدد خود توانسته است با یکپارچه کردن تمامی نیازها، گامی مهم در جهت افزایش سهولت دسترسی نمایندگان به دامنه‌ها بردارد.


اتصال به WHMCS

سامانه نمایندگی دامنه IRPOWER بر بستر API سریع و قدرتمندی ایجاد شده است که می توانید سیستم‌ مدیریت کاربران خود را به سادگی به آن متصل کنید. به جهت سهولت بیشتر، ماژول WHMCS را به همراه تمامی امکانات پنل نمایندگی دامنه برای شما تدارک دیده ایم که بتوانید خدمات دریافتی خود را در اختیار کاربران خود قرار دهید.

سوالات پر تکرار پیرامون نمایندگی دامنه

آیا نام شما برای مشتریان من مشخص می‌شود؟
 • خیر، سرویس نمایندگی دامنه به صورت بی‌نام (White-label) ارائه می‌شود و مشتریان شما از وجود ما مطلع نخواهند شد.

آیا امکان ارتقا طرح نمایندگی وجود دارد؟
 • طرح نمایندگی بر اساس مجموع پرداختی مورد نیاز هر طرح مشخص می‌شود. در صورتی که تمایل به ارتقا دارید تنها کافی است که مجموع پرداخت شما بیش از مجموع پرداختی مورد نیاز آن طرح باشد.

آیا امکان فسخ دامنه بعد از ثبت وجود دارد؟
 • طبق قوانین مرکز ثبت امکان عودت هزینه Domain بعد از ثبت آن وجود ندارد.

چطور می‌توانم حساب نمایندگی دامنه خود را شارژ‌ کنم؟
چرا نمی‌توانم دامنه با نام مورد نظرم را ثبت کنم؟
 • دامنه به دلایل زیر ممکن است قابل ثبت نباشد:
  :: دامنه قبلا توسط فرد دیگری ثبت شده باشد.
  :: دامنه نیازمند شرایط خاصی جهت ثبت باشد.
  :: دامنه جزو دامنه‌های ویژه (Premium) باشد.

آیا API بر روی سامانه نمایندگی ارائه می‌گردد؟
 • بله سامانه نمایندگی دارای API قدرتمند به همراه مستندات لازم جهت توسعه است. این مستندات از پنل نمایندگی قابل دریافت است.

آیا قیمت‌های ذکر شده در جدول هزینه‌ها دامنه ثابت است؟
 • با توجه به نوسانات نرخ ارز و وابستگی آن به ثبت دامنه قیمت‌های ذکر شده تنها در زمان ثبات نرخ ارز معتبر خواهد بود. با این حال همواره در تلاش هستیم تا قیمت‌ها را در پایین‌ترین حالت خود نگهداری شود.

به راهنمایی بیشتری نیاز دارید؟
با ما تماس بگیرید: ۱۰۰۰-۴۷۶۲ (۰۲۱)
مشتاق شنیدن صدای شما هستیم!
به توضیح بیشتری نیاز دارید؟
مرکز آموزش با صدها آموزش کامل و تصویری در خدمت شماست!