با نمایندگی دامنه آشنا شوید ...

با استفاده از سرویس نمایندگی ثبت دامنه می توانید با کمترین سرمایه تجارت ثبت دامین خود را شروع کنید! به عنوان بزرگترین ثبت کننده دامنه بین المللی در ایران همواره در تلاشیم بهترین خدمات ثبت دامین را به صورت بی‌نام (White Label) در اختیار نمایندگان ثبت دامنه قرار گیرد تا به راحتی قادر به توسعه تجارت خود باشند.

(مجموع پرداختی مورد نیاز برای هر طرح در زیر آمده است، با کلیک بر روی نام طرح جزییات را مشاهده کنید)

 • Slab E
  ۵۰ میلیون تومان
 • Slab D
  ۲۰ میلیون تومان
 • Slab C
  ۱۰ میلیون تومان
 • Slab B
  ۲ میلیون تومان
 • Slab A
  ۰.۵ میلیون تومان

(برای مشاهده ستون‌های جدول آن را به راست بکشید)

پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
.pro یک ساله
۵۵۴,۰۰۰
۱۳۹,۰۰۰
۵۵۴,۰۰۰
۵۵۴,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰
.biz یک ساله
۴۰۹,۰۰۰
۴۰۹,۰۰۰
۴۰۹,۰۰۰
.xyz یک ساله
۳۷۴,۰۰۰
۳۳,۰۰۰
۳۷۴,۰۰۰
۳۷۴,۰۰۰
.in یک ساله
۱۸۴,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰
.tv یک ساله
۸۸۸,۰۰۰
۸۸۸,۰۰۰
۸۸۸,۰۰۰
.name یک ساله
۳۲۵,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰
.ws یک ساله
۴۳۳,۰۰۰
۴۳۳,۰۰۰
۴۳۳,۰۰۰
.me یک ساله
۷۶۱,۰۰۰
۱۹۸,۰۰۰
۷۶۱,۰۰۰
۷۶۱,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۳۲۵,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۳۵۸,۰۰۰
۳۵۸,۰۰۰
۳۵۸,۰۰۰
.tel یک ساله
۳۹۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۳۳,۰۰۰
۳۳۳,۰۰۰
۳۳۳,۰۰۰
.de یک ساله
۲۸۵,۰۰۰
۲۸۵,۰۰۰
۲۸۵,۰۰۰
.cc یک ساله
۳۸۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰
.ca یک ساله
۳۷۴,۰۰۰
۳۷۴,۰۰۰
۳۷۴,۰۰۰
.io یک ساله
۱,۵۶۰,۰۰۰
۱,۵۶۰,۰۰۰
۱,۵۶۰,۰۰۰
.pm یک ساله
۲۷۶,۰۰۰
۲۷۶,۰۰۰
۲۷۶,۰۰۰
.es یک ساله
۳۴۱,۰۰۰
۳۴۱,۰۰۰
۳۴۱,۰۰۰
.fr یک ساله
۴۳۹,۰۰۰
۴۳۹,۰۰۰
۴۳۹,۰۰۰
.it یک ساله
۴۰۶,۰۰۰
۴۰۶,۰۰۰
۴۰۶,۰۰۰
.at یک ساله
۴۳۹,۰۰۰
۴۳۹,۰۰۰
۴۳۹,۰۰۰
.tw یک ساله
۸۱۳,۰۰۰
۸۱۳,۰۰۰
۸۱۳,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۳۰۹,۰۰۰
۳۰۹,۰۰۰
۳۰۹,۰۰۰
.club یک ساله
۵۲۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
یک ساله
۴۲۳,۰۰۰
۱۵۹,۰۰۰
۴۲۳,۰۰۰
۴۲۳,۰۰۰
.mobi یک ساله
۷۱۵,۰۰۰
۱۷۹,۰۰۰
۷۱۵,۰۰۰
۷۱۵,۰۰۰
۶۶۶,۰۰۰
.click یک ساله
۲۷۶,۰۰۰
۹۸,۰۰۰
۲۷۶,۰۰۰
۲۷۶,۰۰۰
.online یک ساله
۸۹۴,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۸۹۴,۰۰۰
۸۹۴,۰۰۰
.flowers یک ساله
۳,۷۳۸,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰
۳,۷۳۸,۰۰۰
۳,۷۳۸,۰۰۰
.site یک ساله
۷۸۰,۰۰۰
۳۳,۰۰۰
۷۸۰,۰۰۰
۷۸۰,۰۰۰
.co.com یک ساله
۸۱۳,۰۰۰
۸۱۳,۰۰۰
۸۱۳,۰۰۰
.com.co یک ساله
۴۲۳,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰
۴۲۳,۰۰۰
۴۲۳,۰۰۰
.co.in یک ساله
۱۹۸,۰۰۰
۱۹۸,۰۰۰
۱۹۸,۰۰۰
.org.in یک ساله
۱۷۹,۰۰۰
۱۷۹,۰۰۰
۱۷۹,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
.pro یک ساله
۵۷۴,۰۰۰
۱۵۹,۰۰۰
۵۷۴,۰۰۰
۵۷۴,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰
.biz یک ساله
۴۱۹,۰۰۰
۴۱۹,۰۰۰
۴۱۹,۰۰۰
.xyz یک ساله
۳۸۴,۰۰۰
۴۳,۰۰۰
۳۸۴,۰۰۰
۳۸۴,۰۰۰
.in یک ساله
۱۹۴,۰۰۰
۱۹۴,۰۰۰
۱۹۴,۰۰۰
.tv یک ساله
۹۰۸,۰۰۰
۹۰۸,۰۰۰
۹۰۸,۰۰۰
.name یک ساله
۳۴۵,۰۰۰
۳۴۵,۰۰۰
۳۴۵,۰۰۰
.ws یک ساله
۴۵۳,۰۰۰
۴۵۳,۰۰۰
۴۵۳,۰۰۰
.me یک ساله
۷۸۱,۰۰۰
۲۱۸,۰۰۰
۷۸۱,۰۰۰
۷۸۱,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۳۴۵,۰۰۰
۳۴۵,۰۰۰
۳۴۵,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۳۷۸,۰۰۰
۳۷۸,۰۰۰
۳۷۸,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۱۰,۰۰۰
۴۱۰,۰۰۰
۴۱۰,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۵۳,۰۰۰
۳۵۳,۰۰۰
۳۵۳,۰۰۰
.de یک ساله
۳۰۵,۰۰۰
۳۰۵,۰۰۰
۳۰۵,۰۰۰
.cc یک ساله
۴۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
.ca یک ساله
۳۹۴,۰۰۰
۳۹۴,۰۰۰
۳۹۴,۰۰۰
.io یک ساله
۱,۵۸۰,۰۰۰
۱,۵۸۰,۰۰۰
۱,۵۸۰,۰۰۰
.pm یک ساله
۲۹۶,۰۰۰
۲۹۶,۰۰۰
۲۹۶,۰۰۰
.es یک ساله
۳۶۱,۰۰۰
۳۶۱,۰۰۰
۳۶۱,۰۰۰
.fr یک ساله
۴۵۹,۰۰۰
۴۵۹,۰۰۰
۴۵۹,۰۰۰
.it یک ساله
۴۲۶,۰۰۰
۴۲۶,۰۰۰
۴۲۶,۰۰۰
.at یک ساله
۴۵۹,۰۰۰
۴۵۹,۰۰۰
۴۵۹,۰۰۰
.tw یک ساله
۸۳۳,۰۰۰
۸۳۳,۰۰۰
۸۳۳,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۳۲۹,۰۰۰
۳۲۹,۰۰۰
۳۲۹,۰۰۰
.club یک ساله
۵۴۰,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
یک ساله
۴۴۳,۰۰۰
۱۷۹,۰۰۰
۴۴۳,۰۰۰
۴۴۳,۰۰۰
.mobi یک ساله
۷۳۵,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰
۷۳۵,۰۰۰
۷۳۵,۰۰۰
۶۸۶,۰۰۰
.click یک ساله
۲۹۶,۰۰۰
۱۱۸,۰۰۰
۲۹۶,۰۰۰
۲۹۶,۰۰۰
.online یک ساله
۹۱۴,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۹۱۴,۰۰۰
۹۱۴,۰۰۰
.flowers یک ساله
۳,۷۵۸,۰۰۰
۲,۶۲۰,۰۰۰
۳,۷۵۸,۰۰۰
۳,۷۵۸,۰۰۰
.site یک ساله
۸۰۰,۰۰۰
۵۳,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰
.co.com یک ساله
۸۳۳,۰۰۰
۸۳۳,۰۰۰
۸۳۳,۰۰۰
.com.co یک ساله
۴۴۳,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰
۴۴۳,۰۰۰
۴۴۳,۰۰۰
.co.in یک ساله
۲۱۸,۰۰۰
۲۱۸,۰۰۰
۲۱۸,۰۰۰
.org.in یک ساله
۱۹۹,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
.pro یک ساله
۵۹۴,۰۰۰
۱۷۹,۰۰۰
۵۹۴,۰۰۰
۵۹۴,۰۰۰
۴۸۸,۰۰۰
.biz یک ساله
۴۲۹,۰۰۰
۴۲۹,۰۰۰
۴۲۹,۰۰۰
.xyz یک ساله
۳۹۴,۰۰۰
۵۳,۰۰۰
۳۹۴,۰۰۰
۳۹۴,۰۰۰
.in یک ساله
۲۰۴,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰
.tv یک ساله
۹۲۸,۰۰۰
۹۲۸,۰۰۰
۹۲۸,۰۰۰
.name یک ساله
۳۶۵,۰۰۰
۳۶۵,۰۰۰
۳۶۵,۰۰۰
.ws یک ساله
۴۷۳,۰۰۰
۴۷۳,۰۰۰
۴۷۳,۰۰۰
.me یک ساله
۸۰۱,۰۰۰
۲۳۸,۰۰۰
۸۰۱,۰۰۰
۸۰۱,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۳۶۵,۰۰۰
۳۶۵,۰۰۰
۳۶۵,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۳۹۸,۰۰۰
۳۹۸,۰۰۰
۳۹۸,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۳۰,۰۰۰
۴۳۰,۰۰۰
۴۳۰,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۷۳,۰۰۰
۳۷۳,۰۰۰
۳۷۳,۰۰۰
.de یک ساله
۳۲۵,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰
.cc یک ساله
۴۲۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰
.ca یک ساله
۴۱۴,۰۰۰
۴۱۴,۰۰۰
۴۱۴,۰۰۰
.io یک ساله
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
.pm یک ساله
۳۱۶,۰۰۰
۳۱۶,۰۰۰
۳۱۶,۰۰۰
.es یک ساله
۳۸۱,۰۰۰
۳۸۱,۰۰۰
۳۸۱,۰۰۰
.fr یک ساله
۴۷۹,۰۰۰
۴۷۹,۰۰۰
۴۷۹,۰۰۰
.it یک ساله
۴۴۶,۰۰۰
۴۴۶,۰۰۰
۴۴۶,۰۰۰
.at یک ساله
۴۷۹,۰۰۰
۴۷۹,۰۰۰
۴۷۹,۰۰۰
.tw یک ساله
۸۵۳,۰۰۰
۸۵۳,۰۰۰
۸۵۳,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۳۴۹,۰۰۰
۳۴۹,۰۰۰
۳۴۹,۰۰۰
.club یک ساله
۵۶۰,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
یک ساله
۴۶۳,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰
۴۶۳,۰۰۰
۴۶۳,۰۰۰
.mobi یک ساله
۷۵۵,۰۰۰
۲۱۹,۰۰۰
۷۵۵,۰۰۰
۷۵۵,۰۰۰
۷۰۶,۰۰۰
.click یک ساله
۳۱۶,۰۰۰
۱۳۸,۰۰۰
۳۱۶,۰۰۰
۳۱۶,۰۰۰
.online یک ساله
۹۳۴,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۹۳۴,۰۰۰
۹۳۴,۰۰۰
.flowers یک ساله
۳,۷۷۸,۰۰۰
۲,۶۴۰,۰۰۰
۳,۷۷۸,۰۰۰
۳,۷۷۸,۰۰۰
.site یک ساله
۸۲۰,۰۰۰
۷۳,۰۰۰
۸۲۰,۰۰۰
۸۲۰,۰۰۰
.co.com یک ساله
۸۵۳,۰۰۰
۸۵۳,۰۰۰
۸۵۳,۰۰۰
.com.co یک ساله
۴۶۳,۰۰۰
۲۶۴,۰۰۰
۴۶۳,۰۰۰
۴۶۳,۰۰۰
.co.in یک ساله
۲۳۸,۰۰۰
۲۳۸,۰۰۰
۲۳۸,۰۰۰
.org.in یک ساله
۲۱۹,۰۰۰
۲۱۹,۰۰۰
۲۱۹,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
.pro یک ساله
۶۱۴,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰
۶۱۴,۰۰۰
۶۱۴,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰
.biz یک ساله
۴۳۹,۰۰۰
۴۳۹,۰۰۰
۴۳۹,۰۰۰
.xyz یک ساله
۴۰۴,۰۰۰
۶۳,۰۰۰
۴۰۴,۰۰۰
۴۰۴,۰۰۰
.in یک ساله
۲۱۴,۰۰۰
۲۱۴,۰۰۰
۲۱۴,۰۰۰
.tv یک ساله
۹۴۸,۰۰۰
۹۴۸,۰۰۰
۹۴۸,۰۰۰
.name یک ساله
۳۸۵,۰۰۰
۳۸۵,۰۰۰
۳۸۵,۰۰۰
.ws یک ساله
۴۹۳,۰۰۰
۴۹۳,۰۰۰
۴۹۳,۰۰۰
.me یک ساله
۸۲۱,۰۰۰
۲۵۸,۰۰۰
۸۲۱,۰۰۰
۸۲۱,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۳۸۵,۰۰۰
۳۸۵,۰۰۰
۳۸۵,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۴۱۸,۰۰۰
۴۱۸,۰۰۰
۴۱۸,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۵۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۹۳,۰۰۰
۳۹۳,۰۰۰
۳۹۳,۰۰۰
.de یک ساله
۳۴۵,۰۰۰
۳۴۵,۰۰۰
۳۴۵,۰۰۰
.cc یک ساله
۴۴۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰
.ca یک ساله
۴۳۴,۰۰۰
۴۳۴,۰۰۰
۴۳۴,۰۰۰
.io یک ساله
۱,۶۲۰,۰۰۰
۱,۶۲۰,۰۰۰
۱,۶۲۰,۰۰۰
.pm یک ساله
۳۳۶,۰۰۰
۳۳۶,۰۰۰
۳۳۶,۰۰۰
.es یک ساله
۴۰۱,۰۰۰
۴۰۱,۰۰۰
۴۰۱,۰۰۰
.fr یک ساله
۴۹۹,۰۰۰
۴۹۹,۰۰۰
۴۹۹,۰۰۰
.it یک ساله
۴۶۶,۰۰۰
۴۶۶,۰۰۰
۴۶۶,۰۰۰
.at یک ساله
۴۹۹,۰۰۰
۴۹۹,۰۰۰
۴۹۹,۰۰۰
.tw یک ساله
۸۷۳,۰۰۰
۸۷۳,۰۰۰
۸۷۳,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۳۶۹,۰۰۰
۳۶۹,۰۰۰
۳۶۹,۰۰۰
.club یک ساله
۵۸۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
یک ساله
۴۸۳,۰۰۰
۲۱۹,۰۰۰
۴۸۳,۰۰۰
۴۸۳,۰۰۰
.mobi یک ساله
۷۷۵,۰۰۰
۲۳۹,۰۰۰
۷۷۵,۰۰۰
۷۷۵,۰۰۰
۷۲۶,۰۰۰
.click یک ساله
۳۳۶,۰۰۰
۱۵۸,۰۰۰
۳۳۶,۰۰۰
۳۳۶,۰۰۰
.online یک ساله
۹۵۴,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰
۹۵۴,۰۰۰
۹۵۴,۰۰۰
.flowers یک ساله
۳,۷۹۸,۰۰۰
۲,۶۶۰,۰۰۰
۳,۷۹۸,۰۰۰
۳,۷۹۸,۰۰۰
.site یک ساله
۸۴۰,۰۰۰
۹۳,۰۰۰
۸۴۰,۰۰۰
۸۴۰,۰۰۰
.co.com یک ساله
۸۷۳,۰۰۰
۸۷۳,۰۰۰
۸۷۳,۰۰۰
.com.co یک ساله
۴۸۳,۰۰۰
۲۸۴,۰۰۰
۴۸۳,۰۰۰
۴۸۳,۰۰۰
.co.in یک ساله
۲۵۸,۰۰۰
۲۵۸,۰۰۰
۲۵۸,۰۰۰
.org.in یک ساله
۲۳۹,۰۰۰
۲۳۹,۰۰۰
۲۳۹,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)