با نمایندگی دامنه آشنا شوید ...

با استفاده از سرویس نمایندگی ثبت دامنه می توانید با کمترین سرمایه تجارت ثبت دامین خود را شروع کنید! به عنوان بزرگترین ثبت کننده دامنه بین المللی در ایران همواره در تلاشیم بهترین خدمات ثبت دامین را به صورت بی‌نام (White Label) در اختیار نمایندگان ثبت دامنه قرار گیرد تا به راحتی قادر به توسعه تجارت خود باشند.

(مجموع پرداختی مورد نیاز برای هر طرح در زیر آمده است، با کلیک بر روی نام طرح جزییات را مشاهده کنید)

 • Slab E
  ۵۰ میلیون تومان
 • Slab D
  ۲۰ میلیون تومان
 • Slab C
  ۱۰ میلیون تومان
 • Slab B
  ۲ میلیون تومان
 • Slab A
  ۰.۵ میلیون تومان

(برای مشاهده ستون‌های جدول آن را به راست بکشید)

پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
۴,۶۰۰
۱۳,۵۰۰
.pro یک ساله
۵۸۶,۰۰۰
۱۷۳,۰۰۰
۵۸۶,۰۰۰
۵۸۶,۰۰۰
.biz یک ساله
۴۲۳,۰۰۰
۴۲۳,۰۰۰
۴۲۳,۰۰۰
.xyz یک ساله
۴۰۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
.in یک ساله
۳۸۴,۰۰۰
۳۸۴,۰۰۰
۳۸۴,۰۰۰
.tv یک ساله
۹۵۱,۰۰۰
۹۵۱,۰۰۰
۹۵۱,۰۰۰
.name یک ساله
۳۸۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰
.ws یک ساله
۸۷۰,۰۰۰
۳۸۴,۰۰۰
۸۷۰,۰۰۰
۸۷۰,۰۰۰
.me یک ساله
۵۶۵,۰۰۰
۱۰۷,۰۰۰
۵۶۵,۰۰۰
۵۶۵,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۳۴۶,۰۰۰
۳۴۶,۰۰۰
۳۴۶,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۴۱۶,۰۰۰
۴۱۶,۰۰۰
۴۱۶,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۲۶,۰۰۰
۴۲۶,۰۰۰
۴۲۶,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۱۵,۰۰۰
۳۱۵,۰۰۰
۳۱۵,۰۰۰
.de یک ساله
۳۲۳,۰۰۰
۳۲۳,۰۰۰
۳۲۳,۰۰۰
.cc یک ساله
۳۹۸,۰۰۰
۲۳۴,۰۰۰
۳۹۸,۰۰۰
۳۹۸,۰۰۰
.ca یک ساله
۴۵۵,۰۰۰
۴۵۵,۰۰۰
۴۵۵,۰۰۰
.io یک ساله
۱,۵۶۰,۰۰۰
۱,۵۶۰,۰۰۰
۱,۵۶۰,۰۰۰
.pm یک ساله
۴۴۵,۰۰۰
۴۴۵,۰۰۰
۴۴۵,۰۰۰
.es یک ساله
۴۴۵,۰۰۰
۴۴۵,۰۰۰
۴۴۵,۰۰۰
.fr یک ساله
۴۴۵,۰۰۰
۴۴۵,۰۰۰
۴۴۵,۰۰۰
.it یک ساله
۵۱۵,۰۰۰
۵۱۵,۰۰۰
۵۱۵,۰۰۰
.at یک ساله
۵۶۲,۰۰۰
۵۶۲,۰۰۰
۵۶۲,۰۰۰
.tw یک ساله
۹۵۰,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۳۳۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰
.club یک ساله
۵۰۷,۰۰۰
۷۴,۰۰۰
۵۰۷,۰۰۰
۵۰۷,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
یک ساله
۴۳۴,۰۰۰
۴۳۴,۰۰۰
۴۳۴,۰۰۰
.mobi یک ساله
۷۷۳,۰۰۰
۲۴۵,۰۰۰
۷۷۳,۰۰۰
۷۷۳,۰۰۰
.click یک ساله
۳۶۰,۰۰۰
۲۳۶,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰
.online یک ساله
۱,۲۲۲,۰۰۰
۹۳,۰۰۰
۱,۲۲۲,۰۰۰
۱,۲۲۲,۰۰۰
.flowers یک ساله
۵,۵۱۸,۰۰۰
۳,۸۷۰,۰۰۰
۵,۵۱۸,۰۰۰
۵,۵۱۸,۰۰۰
.site یک ساله
۱,۰۵۵,۰۰۰
۴۶,۰۰۰
۱,۰۵۵,۰۰۰
۱,۰۵۵,۰۰۰
.co.com یک ساله
۹۹۸,۰۰۰
۹۹۸,۰۰۰
۹۹۸,۰۰۰
.com.co یک ساله
۵۸۶,۰۰۰
۵۸۶,۰۰۰
۵۸۶,۰۰۰
.co.in یک ساله
۳۳۶,۰۰۰
۳۳۶,۰۰۰
۳۳۶,۰۰۰
.org.in یک ساله
۳۱۶,۰۰۰
۳۱۶,۰۰۰
۳۱۶,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
۲۴,۶۰۰
۳۳,۵۰۰
.pro یک ساله
۶۰۶,۰۰۰
۱۹۳,۰۰۰
۶۰۶,۰۰۰
۶۰۶,۰۰۰
.biz یک ساله
۴۳۳,۰۰۰
۴۳۳,۰۰۰
۴۳۳,۰۰۰
.xyz یک ساله
۴۱۰,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۴۱۰,۰۰۰
۴۱۰,۰۰۰
.in یک ساله
۳۹۴,۰۰۰
۳۹۴,۰۰۰
۳۹۴,۰۰۰
.tv یک ساله
۹۷۱,۰۰۰
۹۷۱,۰۰۰
۹۷۱,۰۰۰
.name یک ساله
۴۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
.ws یک ساله
۸۹۰,۰۰۰
۴۰۴,۰۰۰
۸۹۰,۰۰۰
۸۹۰,۰۰۰
.me یک ساله
۵۸۵,۰۰۰
۱۲۷,۰۰۰
۵۸۵,۰۰۰
۵۸۵,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۳۶۶,۰۰۰
۳۶۶,۰۰۰
۳۶۶,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۴۳۶,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۴۶,۰۰۰
۴۴۶,۰۰۰
۴۴۶,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۳۵,۰۰۰
۳۳۵,۰۰۰
۳۳۵,۰۰۰
.de یک ساله
۳۴۳,۰۰۰
۳۴۳,۰۰۰
۳۴۳,۰۰۰
.cc یک ساله
۴۱۸,۰۰۰
۲۵۴,۰۰۰
۴۱۸,۰۰۰
۴۱۸,۰۰۰
.ca یک ساله
۴۷۵,۰۰۰
۴۷۵,۰۰۰
۴۷۵,۰۰۰
.io یک ساله
۱,۵۸۰,۰۰۰
۱,۵۸۰,۰۰۰
۱,۵۸۰,۰۰۰
.pm یک ساله
۴۶۵,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰
.es یک ساله
۴۶۵,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰
.fr یک ساله
۴۶۵,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰
.it یک ساله
۵۳۵,۰۰۰
۵۳۵,۰۰۰
۵۳۵,۰۰۰
.at یک ساله
۵۸۲,۰۰۰
۵۸۲,۰۰۰
۵۸۲,۰۰۰
.tw یک ساله
۹۷۰,۰۰۰
۹۷۰,۰۰۰
۹۷۰,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۳۵۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
.club یک ساله
۵۲۷,۰۰۰
۹۴,۰۰۰
۵۲۷,۰۰۰
۵۲۷,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
یک ساله
۴۵۴,۰۰۰
۴۵۴,۰۰۰
۴۵۴,۰۰۰
.mobi یک ساله
۷۹۳,۰۰۰
۲۶۵,۰۰۰
۷۹۳,۰۰۰
۷۹۳,۰۰۰
.click یک ساله
۳۸۰,۰۰۰
۲۵۶,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰
.online یک ساله
۱,۲۴۲,۰۰۰
۱۱۳,۰۰۰
۱,۲۴۲,۰۰۰
۱,۲۴۲,۰۰۰
.flowers یک ساله
۵,۵۳۸,۰۰۰
۳,۸۹۰,۰۰۰
۵,۵۳۸,۰۰۰
۵,۵۳۸,۰۰۰
.site یک ساله
۱,۰۷۵,۰۰۰
۶۶,۰۰۰
۱,۰۷۵,۰۰۰
۱,۰۷۵,۰۰۰
.co.com یک ساله
۱,۰۱۸,۰۰۰
۱,۰۱۸,۰۰۰
۱,۰۱۸,۰۰۰
.com.co یک ساله
۶۰۶,۰۰۰
۶۰۶,۰۰۰
۶۰۶,۰۰۰
.co.in یک ساله
۳۵۶,۰۰۰
۳۵۶,۰۰۰
۳۵۶,۰۰۰
.org.in یک ساله
۳۳۶,۰۰۰
۳۳۶,۰۰۰
۳۳۶,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
۴۴,۶۰۰
۵۳,۵۰۰
.pro یک ساله
۶۲۶,۰۰۰
۲۱۳,۰۰۰
۶۲۶,۰۰۰
۶۲۶,۰۰۰
.biz یک ساله
۴۴۳,۰۰۰
۴۴۳,۰۰۰
۴۴۳,۰۰۰
.xyz یک ساله
۴۲۰,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰
.in یک ساله
۴۰۴,۰۰۰
۴۰۴,۰۰۰
۴۰۴,۰۰۰
.tv یک ساله
۹۹۱,۰۰۰
۹۹۱,۰۰۰
۹۹۱,۰۰۰
.name یک ساله
۴۲۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰
.ws یک ساله
۹۱۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰
۹۱۰,۰۰۰
۹۱۰,۰۰۰
.me یک ساله
۶۰۵,۰۰۰
۱۴۷,۰۰۰
۶۰۵,۰۰۰
۶۰۵,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۳۸۶,۰۰۰
۳۸۶,۰۰۰
۳۸۶,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۴۵۶,۰۰۰
۴۵۶,۰۰۰
۴۵۶,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۶۶,۰۰۰
۴۶۶,۰۰۰
۴۶۶,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۵۵,۰۰۰
۳۵۵,۰۰۰
۳۵۵,۰۰۰
.de یک ساله
۳۶۳,۰۰۰
۳۶۳,۰۰۰
۳۶۳,۰۰۰
.cc یک ساله
۴۳۸,۰۰۰
۲۷۴,۰۰۰
۴۳۸,۰۰۰
۴۳۸,۰۰۰
.ca یک ساله
۴۹۵,۰۰۰
۴۹۵,۰۰۰
۴۹۵,۰۰۰
.io یک ساله
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
.pm یک ساله
۴۸۵,۰۰۰
۴۸۵,۰۰۰
۴۸۵,۰۰۰
.es یک ساله
۴۸۵,۰۰۰
۴۸۵,۰۰۰
۴۸۵,۰۰۰
.fr یک ساله
۴۸۵,۰۰۰
۴۸۵,۰۰۰
۴۸۵,۰۰۰
.it یک ساله
۵۵۵,۰۰۰
۵۵۵,۰۰۰
۵۵۵,۰۰۰
.at یک ساله
۶۰۲,۰۰۰
۶۰۲,۰۰۰
۶۰۲,۰۰۰
.tw یک ساله
۹۹۰,۰۰۰
۹۹۰,۰۰۰
۹۹۰,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۳۷۰,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰
.club یک ساله
۵۴۷,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
۵۴۷,۰۰۰
۵۴۷,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
یک ساله
۴۷۴,۰۰۰
۴۷۴,۰۰۰
۴۷۴,۰۰۰
.mobi یک ساله
۸۱۳,۰۰۰
۲۸۵,۰۰۰
۸۱۳,۰۰۰
۸۱۳,۰۰۰
.click یک ساله
۴۰۰,۰۰۰
۲۷۶,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
.online یک ساله
۱,۲۶۲,۰۰۰
۱۳۳,۰۰۰
۱,۲۶۲,۰۰۰
۱,۲۶۲,۰۰۰
.flowers یک ساله
۵,۵۵۸,۰۰۰
۳,۹۱۰,۰۰۰
۵,۵۵۸,۰۰۰
۵,۵۵۸,۰۰۰
.site یک ساله
۱,۰۹۵,۰۰۰
۸۶,۰۰۰
۱,۰۹۵,۰۰۰
۱,۰۹۵,۰۰۰
.co.com یک ساله
۱,۰۳۸,۰۰۰
۱,۰۳۸,۰۰۰
۱,۰۳۸,۰۰۰
.com.co یک ساله
۶۲۶,۰۰۰
۶۲۶,۰۰۰
۶۲۶,۰۰۰
.co.in یک ساله
۳۷۶,۰۰۰
۳۷۶,۰۰۰
۳۷۶,۰۰۰
.org.in یک ساله
۳۵۶,۰۰۰
۳۵۶,۰۰۰
۳۵۶,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
۶۴,۶۰۰
۷۳,۵۰۰
.pro یک ساله
۶۴۶,۰۰۰
۲۳۳,۰۰۰
۶۴۶,۰۰۰
۶۴۶,۰۰۰
.biz یک ساله
۴۵۳,۰۰۰
۴۵۳,۰۰۰
۴۵۳,۰۰۰
.xyz یک ساله
۴۳۰,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۴۳۰,۰۰۰
۴۳۰,۰۰۰
.in یک ساله
۴۱۴,۰۰۰
۴۱۴,۰۰۰
۴۱۴,۰۰۰
.tv یک ساله
۱,۰۱۱,۰۰۰
۱,۰۱۱,۰۰۰
۱,۰۱۱,۰۰۰
.name یک ساله
۴۴۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰
.ws یک ساله
۹۳۰,۰۰۰
۴۴۴,۰۰۰
۹۳۰,۰۰۰
۹۳۰,۰۰۰
.me یک ساله
۶۲۵,۰۰۰
۱۶۷,۰۰۰
۶۲۵,۰۰۰
۶۲۵,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۴۰۶,۰۰۰
۴۰۶,۰۰۰
۴۰۶,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۴۷۶,۰۰۰
۴۷۶,۰۰۰
۴۷۶,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۸۶,۰۰۰
۴۸۶,۰۰۰
۴۸۶,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۷۵,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰
.de یک ساله
۳۸۳,۰۰۰
۳۸۳,۰۰۰
۳۸۳,۰۰۰
.cc یک ساله
۴۵۸,۰۰۰
۲۹۴,۰۰۰
۴۵۸,۰۰۰
۴۵۸,۰۰۰
.ca یک ساله
۵۱۵,۰۰۰
۵۱۵,۰۰۰
۵۱۵,۰۰۰
.io یک ساله
۱,۶۲۰,۰۰۰
۱,۶۲۰,۰۰۰
۱,۶۲۰,۰۰۰
.pm یک ساله
۵۰۵,۰۰۰
۵۰۵,۰۰۰
۵۰۵,۰۰۰
.es یک ساله
۵۰۵,۰۰۰
۵۰۵,۰۰۰
۵۰۵,۰۰۰
.fr یک ساله
۵۰۵,۰۰۰
۵۰۵,۰۰۰
۵۰۵,۰۰۰
.it یک ساله
۵۷۵,۰۰۰
۵۷۵,۰۰۰
۵۷۵,۰۰۰
.at یک ساله
۶۲۲,۰۰۰
۶۲۲,۰۰۰
۶۲۲,۰۰۰
.tw یک ساله
۱,۰۱۰,۰۰۰
۱,۰۱۰,۰۰۰
۱,۰۱۰,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۳۹۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
.club یک ساله
۵۶۷,۰۰۰
۱۳۴,۰۰۰
۵۶۷,۰۰۰
۵۶۷,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
یک ساله
۴۹۴,۰۰۰
۴۹۴,۰۰۰
۴۹۴,۰۰۰
.mobi یک ساله
۸۳۳,۰۰۰
۳۰۵,۰۰۰
۸۳۳,۰۰۰
۸۳۳,۰۰۰
.click یک ساله
۴۲۰,۰۰۰
۲۹۶,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰
.online یک ساله
۱,۲۸۲,۰۰۰
۱۵۳,۰۰۰
۱,۲۸۲,۰۰۰
۱,۲۸۲,۰۰۰
.flowers یک ساله
۵,۵۷۸,۰۰۰
۳,۹۳۰,۰۰۰
۵,۵۷۸,۰۰۰
۵,۵۷۸,۰۰۰
.site یک ساله
۱,۱۱۵,۰۰۰
۱۰۶,۰۰۰
۱,۱۱۵,۰۰۰
۱,۱۱۵,۰۰۰
.co.com یک ساله
۱,۰۵۸,۰۰۰
۱,۰۵۸,۰۰۰
۱,۰۵۸,۰۰۰
.com.co یک ساله
۶۴۶,۰۰۰
۶۴۶,۰۰۰
۶۴۶,۰۰۰
.co.in یک ساله
۳۹۶,۰۰۰
۳۹۶,۰۰۰