با خدمات مدیریت سرور آشنا شوید ...

یکی از دغدغه‌های بسیاری‌ از‌ کاربران سرور مجازی و سرور اختصاصی مدیریت سرور است زیرا در برخی موارد دانش و آگاهی ناکافی از مسائل پیچیده‌ی مدیریت سرور ممکن است باعث ایجاد مشکل به صورت ناخواسته و ایجاد آسیب‌های بیشتری به اطلاعات موجود در سرور گردد و در نهایت اطلاعات مهم از دست برود.

مدیریت سرور
راه اندازی اولیه سرور
به روزرسانی‌ نرم‌افزاری/امنیتی
تنظیمات پایه و اصلی سرور
بهینه سازی کارایی سرور
نظارت بر حوادث امنیتی
پیکربندی نسخه پشتیبان