با نمایندگی دامنه آشنا شوید ...

با استفاده از سرویس نمایندگی ثبت دامنه می توانید با کمترین سرمایه تجارت ثبت دامین خود را شروع کنید! به عنوان بزرگترین ثبت کننده دامنه بین المللی در ایران همواره در تلاشیم بهترین خدمات ثبت دامین را به صورت بی‌نام (White Label) در اختیار نمایندگان ثبت دامنه قرار گیرد تا به راحتی قادر به توسعه تجارت خود باشند.

نمایندگی ثبت دامنه

(مجموع پرداختی مورد نیاز برای هر طرح در زیر آمده است، با کلیک بر روی نام طرح جزییات را مشاهده کنید)

 • Slab E
  ۵۰ میلیون تومان
 • Slab D
  ۲۰ میلیون تومان
 • Slab C
  ۱۰ میلیون تومان
 • Slab B
  ۲ میلیون تومان
 • Slab A
  ۰.۵ میلیون تومان

(برای مشاهده ستون‌های جدول آن را به راست بکشید)

پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۲۴,۰۰۰
۴۳,۰۰۰
۷۲۴,۰۰۰
۷۲۴,۰۰۰
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۸۴,۰۰۰
۸۳,۰۰۰
۸۸۴,۰۰۰
۸۸۴,۰۰۰
.biz یک ساله
۵۸۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۷۱,۰۰۰
۷۲,۰۰۰
۴۷۱,۰۰۰
۴۷۱,۰۰۰
.in یک ساله
۲۳۰,۰۰۰
۲۳۰,۰۰۰
۲۳۰,۰۰۰
.tv یک ساله
۹۸۹,۰۰۰
۹۸۹,۰۰۰
۹۸۹,۰۰۰
.name یک ساله
۳۵۹,۰۰۰
۳۵۹,۰۰۰
۳۵۹,۰۰۰
.de
شرایط خاص
یک ساله
۲۵۴,۰۰۰
۲۵۴,۰۰۰
۲۵۴,۰۰۰
.it
شرایط خاص
یک ساله
۴۳۸,۰۰۰
۴۳۸,۰۰۰
۴۳۸,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۶۱,۰۰۰
۵۴۳,۰۰۰
۷۶۱,۰۰۰
۷۶۱,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۳۶۲,۰۰۰
۳۶۲,۰۰۰
۳۶۲,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۳۵,۰۰۰
۴۳۵,۰۰۰
۴۳۵,۰۰۰
.tw یک ساله
۹۰۶,۰۰۰
۹۰۶,۰۰۰
۹۰۶,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۷۱,۰۰۰
۱۷۴,۰۰۰
۴۷۱,۰۰۰
۴۷۱,۰۰۰
.click یک ساله
۳۰۸,۰۰۰
۳۰۸,۰۰۰
۳۰۸,۰۰۰
.flowers
جدید
یک ساله
۴,۱۶۶,۰۰۰
۴,۱۶۶,۰۰۰
۴,۱۶۶,۰۰۰
.shop
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۰۸۷,۰۰۰
۲۸۹,۰۰۰
۱,۰۸۷,۰۰۰
۱,۰۸۷,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۷۱,۰۰۰
۲۸۹,۰۰۰
۴۷۱,۰۰۰
۴۷۱,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۰۸,۰۰۰
۳۰۸,۰۰۰
۳۰۸,۰۰۰
.cc یک ساله
۴۲۴,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰
.ca یک ساله
۴۱۳,۰۰۰
۴۱۳,۰۰۰
۴۱۳,۰۰۰
.io یک ساله
۱,۵۵۴,۰۰۰
۱,۵۵۴,۰۰۰
۱,۵۵۴,۰۰۰
.pm یک ساله
۳۴۴,۰۰۰
۳۴۴,۰۰۰
۳۴۴,۰۰۰
.es یک ساله
۳۴۳,۰۰۰
۳۴۳,۰۰۰
۳۴۳,۰۰۰
.fr
شرایط خاص
یک ساله
۴۷۲,۰۰۰
۴۷۲,۰۰۰
۴۷۲,۰۰۰
.at یک ساله
۴۷۱,۰۰۰
۴۷۱,۰۰۰
۴۷۱,۰۰۰
.club یک ساله
۴۶۸,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۸۴,۰۰۰
۹۶,۰۰۰
۸۸۴,۰۰۰
۸۸۴,۰۰۰
.online
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۰۶۹,۰۰۰
۶۸,۰۰۰
۱,۰۶۹,۰۰۰
۱,۰۶۹,۰۰۰
.site
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۵۵,۰۰۰
۳۲,۰۰۰
۸۵۵,۰۰۰
۸۵۵,۰۰۰
.co.com یک ساله
۹۰۶,۰۰۰
۹۰۶,۰۰۰
۹۰۶,۰۰۰
.com.co یک ساله
۴۳۴,۰۰۰
۴۳۴,۰۰۰
۴۳۴,۰۰۰
.co.in یک ساله
۱۷۳,۰۰۰
۱۷۳,۰۰۰
۱۷۳,۰۰۰
.org.in یک ساله
۱۹۹,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۳۳۵,۰۰۰
۳۳۵,۰۰۰
۳۳۵,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۴۴,۰۰۰
۶۳,۰۰۰
۷۴۴,۰۰۰
۷۴۴,۰۰۰
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۹۰۴,۰۰۰
۱۰۳,۰۰۰
۹۰۴,۰۰۰
۹۰۴,۰۰۰
.biz یک ساله
۵۹۰,۰۰۰
۵۹۰,۰۰۰
۵۹۰,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۸۱,۰۰۰
۸۲,۰۰۰
۴۸۱,۰۰۰
۴۸۱,۰۰۰
.in یک ساله
۲۴۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰
.tv یک ساله
۱,۰۰۹,۰۰۰
۱,۰۰۹,۰۰۰
۱,۰۰۹,۰۰۰
.name یک ساله
۳۷۹,۰۰۰
۳۷۹,۰۰۰
۳۷۹,۰۰۰
.de
شرایط خاص
یک ساله
۲۷۴,۰۰۰
۲۷۴,۰۰۰
۲۷۴,۰۰۰
.it
شرایط خاص
یک ساله
۴۵۸,۰۰۰
۴۵۸,۰۰۰
۴۵۸,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۸۱,۰۰۰
۵۶۳,۰۰۰
۷۸۱,۰۰۰
۷۸۱,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۳۸۲,۰۰۰
۳۸۲,۰۰۰
۳۸۲,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۵۵,۰۰۰
۴۵۵,۰۰۰
۴۵۵,۰۰۰
.tw یک ساله
۹۲۶,۰۰۰
۹۲۶,۰۰۰
۹۲۶,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۹۱,۰۰۰
۱۹۴,۰۰۰
۴۹۱,۰۰۰
۴۹۱,۰۰۰
.click یک ساله
۳۲۸,۰۰۰
۳۲۸,۰۰۰
۳۲۸,۰۰۰
.flowers
جدید
یک ساله
۴,۱۸۶,۰۰۰
۴,۱۸۶,۰۰۰
۴,۱۸۶,۰۰۰
.shop
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۱۰۷,۰۰۰
۳۰۹,۰۰۰
۱,۱۰۷,۰۰۰
۱,۱۰۷,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۹۱,۰۰۰
۳۰۹,۰۰۰
۴۹۱,۰۰۰
۴۹۱,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۲۸,۰۰۰
۳۲۸,۰۰۰
۳۲۸,۰۰۰
.cc یک ساله
۴۴۴,۰۰۰
۴۴۴,۰۰۰
۴۴۴,۰۰۰
.ca یک ساله
۴۳۳,۰۰۰
۴۳۳,۰۰۰
۴۳۳,۰۰۰
.io یک ساله
۱,۵۷۴,۰۰۰
۱,۵۷۴,۰۰۰
۱,۵۷۴,۰۰۰
.pm یک ساله
۳۶۴,۰۰۰
۳۶۴,۰۰۰
۳۶۴,۰۰۰
.es یک ساله
۳۶۳,۰۰۰
۳۶۳,۰۰۰
۳۶۳,۰۰۰
.fr
شرایط خاص
یک ساله
۴۹۲,۰۰۰
۴۹۲,۰۰۰
۴۹۲,۰۰۰
.at یک ساله
۴۹۱,۰۰۰
۴۹۱,۰۰۰
۴۹۱,۰۰۰
.club یک ساله
۴۸۸,۰۰۰
۴۸۸,۰۰۰
۴۸۸,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۹۰۴,۰۰۰
۱۱۶,۰۰۰
۹۰۴,۰۰۰
۹۰۴,۰۰۰
.online
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۰۸۹,۰۰۰
۸۸,۰۰۰
۱,۰۸۹,۰۰۰
۱,۰۸۹,۰۰۰
.site
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۷۵,۰۰۰
۵۲,۰۰۰
۸۷۵,۰۰۰
۸۷۵,۰۰۰
.co.com یک ساله
۹۲۶,۰۰۰
۹۲۶,۰۰۰
۹۲۶,۰۰۰
.com.co یک ساله
۴۵۴,۰۰۰
۴۵۴,۰۰۰
۴۵۴,۰۰۰
.co.in یک ساله
۱۹۳,۰۰۰
۱۹۳,۰۰۰
۱۹۳,۰۰۰
.org.in یک ساله
۲۱۹,۰۰۰
۲۱۹,۰۰۰
۲۱۹,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۳۵۵,۰۰۰
۳۵۵,۰۰۰
۳۵۵,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۶۴,۰۰۰
۸۳,۰۰۰
۷۶۴,۰۰۰
۷۶۴,۰۰۰
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۹۲۴,۰۰۰
۱۲۳,۰۰۰
۹۲۴,۰۰۰
۹۲۴,۰۰۰
.biz یک ساله
۶۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۹۱,۰۰۰
۹۲,۰۰۰
۴۹۱,۰۰۰
۴۹۱,۰۰۰
.in یک ساله
۲۵۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰
.tv یک ساله
۱,۰۲۹,۰۰۰
۱,۰۲۹,۰۰۰
۱,۰۲۹,۰۰۰
.name یک ساله
۳۹۹,۰۰۰
۳۹۹,۰۰۰
۳۹۹,۰۰۰
.de
شرایط خاص
یک ساله
۲۹۴,۰۰۰
۲۹۴,۰۰۰
۲۹۴,۰۰۰
.it
شرایط خاص
یک ساله
۴۷۸,۰۰۰
۴۷۸,۰۰۰
۴۷۸,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۰۱,۰۰۰
۵۸۳,۰۰۰
۸۰۱,۰۰۰
۸۰۱,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۴۰۲,۰۰۰
۴۰۲,۰۰۰
۴۰۲,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۷۵,۰۰۰
۴۷۵,۰۰۰
۴۷۵,۰۰۰
.tw یک ساله
۹۴۶,۰۰۰
۹۴۶,۰۰۰
۹۴۶,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۱۱,۰۰۰
۲۱۴,۰۰۰
۵۱۱,۰۰۰
۵۱۱,۰۰۰
.click یک ساله
۳۴۸,۰۰۰
۳۴۸,۰۰۰
۳۴۸,۰۰۰
.flowers
جدید
یک ساله
۴,۲۰۶,۰۰۰
۴,۲۰۶,۰۰۰
۴,۲۰۶,۰۰۰
.shop
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۱۲۷,۰۰۰
۳۲۹,۰۰۰
۱,۱۲۷,۰۰۰
۱,۱۲۷,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۱۱,۰۰۰
۳۲۹,۰۰۰
۵۱۱,۰۰۰
۵۱۱,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۴۸,۰۰۰
۳۴۸,۰۰۰
۳۴۸,۰۰۰
.cc یک ساله
۴۶۴,۰۰۰
۴۶۴,۰۰۰
۴۶۴,۰۰۰
.ca یک ساله
۴۵۳,۰۰۰
۴۵۳,۰۰۰
۴۵۳,۰۰۰
.io یک ساله
۱,۵۹۴,۰۰۰
۱,۵۹۴,۰۰۰
۱,۵۹۴,۰۰۰
.pm یک ساله
۳۸۴,۰۰۰
۳۸۴,۰۰۰
۳۸۴,۰۰۰
.es یک ساله
۳۸۳,۰۰۰
۳۸۳,۰۰۰
۳۸۳,۰۰۰
.fr
شرایط خاص
یک ساله
۵۱۲,۰۰۰
۵۱۲,۰۰۰
۵۱۲,۰۰۰
.at یک ساله
۵۱۱,۰۰۰
۵۱۱,۰۰۰
۵۱۱,۰۰۰
.club یک ساله
۵۰۸,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۹۲۴,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰
۹۲۴,۰۰۰
۹۲۴,۰۰۰
.online
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۱۰۹,۰۰۰
۱۰۸,۰۰۰
۱,۱۰۹,۰۰۰
۱,۱۰۹,۰۰۰
.site
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۹۵,۰۰۰
۷۲,۰۰۰
۸۹۵,۰۰۰
۸۹۵,۰۰۰
.co.com یک ساله
۹۴۶,۰۰۰
۹۴۶,۰۰۰
۹۴۶,۰۰۰
.com.co یک ساله
۴۷۴,۰۰۰
۴۷۴,۰۰۰
۴۷۴,۰۰۰
.co.in یک ساله
۲۱۳,۰۰۰
۲۱۳,۰۰۰
۲۱۳,۰۰۰
.org.in یک ساله
۲۳۹,۰۰۰
۲۳۹,۰۰۰
۲۳۹,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۳۷۵,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۸۴,۰۰۰
۱۰۳,۰۰۰
۷۸۴,۰۰۰
۷۸۴,۰۰۰
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۹۴۴,۰۰۰
۱۴۳,۰۰۰
۹۴۴,۰۰۰
۹۴۴,۰۰۰
.biz یک ساله
۶۱۰,۰۰۰
۶۱۰,۰۰۰
۶۱۰,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۰۱,۰۰۰
۱۰۲,۰۰۰
۵۰۱,۰۰۰
۵۰۱,۰۰۰
.in یک ساله
۲۶۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰
.tv یک ساله
۱,۰۴۹,۰۰۰
۱,۰۴۹,۰۰۰
۱,۰۴۹,۰۰۰
.name یک ساله
۴۱۹,۰۰۰
۴۱۹,۰۰۰
۴۱۹,۰۰۰
.de
شرایط خاص
یک ساله
۳۱۴,۰۰۰
۳۱۴,۰۰۰
۳۱۴,۰۰۰
.it
شرایط خاص
یک ساله
۴۹۸,۰۰۰
۴۹۸,۰۰۰
۴۹۸,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۲۱,۰۰۰
۶۰۳,۰۰۰
۸۲۱,۰۰۰
۸۲۱,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۴۲۲,۰۰۰
۴۲۲,۰۰۰
۴۲۲,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۹۵,۰۰۰
۴۹۵,۰۰۰
۴۹۵,۰۰۰
.tw یک ساله
۹۶۶,۰۰۰
۹۶۶,۰۰۰
۹۶۶,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۳۱,۰۰۰
۲۳۴,۰۰۰
۵۳۱,۰۰۰
۵۳۱,۰۰۰
.click یک ساله
۳۶۸,۰۰۰
۳۶۸,۰۰۰
۳۶۸,۰۰۰
.flowers
جدید
یک ساله
۴,۲۲۶,۰۰۰
۴,۲۲۶,۰۰۰
۴,۲۲۶,۰۰۰
.shop
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۱۴۷,۰۰۰
۳۴۹,۰۰۰
۱,۱۴۷,۰۰۰
۱,۱۴۷,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۳۱,۰۰۰
۳۴۹,۰۰۰
۵۳۱,۰۰۰
۵۳۱,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۶۸,۰۰۰
۳۶۸,۰۰۰
۳۶۸,۰۰۰
.cc یک ساله
۴۸۴,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰
.ca یک ساله
۴۷۳,۰۰۰
۴۷۳,۰۰۰
۴۷۳,۰۰۰
.io