با نمایندگی دامنه آشنا شوید ...

با استفاده از سرویس نمایندگی ثبت دامنه می توانید با کمترین سرمایه تجارت ثبت دامین خود را شروع کنید! به عنوان بزرگترین ثبت کننده دامنه بین المللی در ایران همواره در تلاشیم بهترین خدمات ثبت دامین را به صورت بی‌نام (White Label) در اختیار نمایندگان ثبت دامنه قرار گیرد تا به راحتی قادر به توسعه تجارت خود باشند.

نمایندگی ثبت دامنه

(مجموع پرداختی مورد نیاز برای هر طرح در زیر آمده است، با کلیک بر روی نام طرح جزییات را مشاهده کنید)

 • Slab E
  ۵۰ میلیون تومان
 • Slab D
  ۲۰ میلیون تومان
 • Slab C
  ۱۰ میلیون تومان
 • Slab B
  ۲ میلیون تومان
 • Slab A
  ۰.۵ میلیون تومان

(برای مشاهده ستون‌های جدول آن را به راست بکشید)

پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.pro یک ساله
۵۵۲,۰۰۰
۵۵۲,۰۰۰
۵۵۲,۰۰۰
.biz یک ساله
۵۰۴,۰۰۰
۵۰۴,۰۰۰
۵۰۴,۰۰۰
.xyz یک ساله
۴۹۷,۰۰۰
۴۹۷,۰۰۰
۴۹۷,۰۰۰
.in یک ساله
۲۰۸,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰
.tv یک ساله
۱,۰۰۵,۰۰۰
۱,۰۰۵,۰۰۰
۱,۰۰۵,۰۰۰
.name یک ساله
۳۶۴,۰۰۰
۳۶۴,۰۰۰
۳۶۴,۰۰۰
.ws یک ساله
۸۶۵,۰۰۰
۸۶۵,۰۰۰
۸۶۵,۰۰۰
.me یک ساله
۸۱۳,۰۰۰
۸۱۳,۰۰۰
۸۱۳,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۳۸۶,۰۰۰
۳۸۶,۰۰۰
۳۸۶,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۴۷۸,۰۰۰
۴۷۸,۰۰۰
۴۷۸,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۴۲,۰۰۰
۴۴۲,۰۰۰
۴۴۲,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۳۲,۰۰۰
۳۳۲,۰۰۰
۳۳۲,۰۰۰
.de
شرایط خاص
یک ساله
۲۸۴,۰۰۰
۲۸۴,۰۰۰
۲۸۴,۰۰۰
.cc یک ساله
۴۳۱,۰۰۰
۴۳۱,۰۰۰
۴۳۱,۰۰۰
.ca یک ساله
۴۹۷,۰۰۰
۴۹۷,۰۰۰
۴۹۷,۰۰۰
.io یک ساله
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۹۵۰,۰۰۰
.pm یک ساله
۳۴۹,۰۰۰
۳۴۹,۰۰۰
۳۴۹,۰۰۰
.es یک ساله
۳۴۸,۰۰۰
۳۴۸,۰۰۰
۳۴۸,۰۰۰
.fr
شرایط خاص
یک ساله
۵۲۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰
.it
شرایط خاص
یک ساله
۶۹۰,۰۰۰
۶۹۰,۰۰۰
۶۹۰,۰۰۰
.at یک ساله
۴۷۸,۰۰۰
۴۷۸,۰۰۰
۴۷۸,۰۰۰
.tw یک ساله
۱,۳۳۲,۰۰۰
۱,۳۳۲,۰۰۰
۱,۳۳۲,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۴۷۸,۰۰۰
۴۷۸,۰۰۰
۴۷۸,۰۰۰
.club یک ساله
۶۳۳,۰۰۰
۶۳۳,۰۰۰
۶۳۳,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
یک ساله
۵۲۳,۰۰۰
۵۲۳,۰۰۰
۵۲۳,۰۰۰
.mobi یک ساله
۸۱۰,۰۰۰
۸۱۰,۰۰۰
۸۱۰,۰۰۰
.click یک ساله
۴۲۳,۰۰۰
۴۲۳,۰۰۰
۴۲۳,۰۰۰
.online یک ساله
۱,۰۶۷,۰۰۰
۱,۰۶۷,۰۰۰
۱,۰۶۷,۰۰۰
.flowers
جدید
یک ساله
۴,۲۳۲,۰۰۰
۴,۲۳۲,۰۰۰
۴,۲۳۲,۰۰۰
.site یک ساله
۸۸۳,۰۰۰
۸۸۳,۰۰۰
۸۸۳,۰۰۰
.shop یک ساله
۱,۱۰۴,۰۰۰
۱,۱۰۴,۰۰۰
۱,۱۰۴,۰۰۰
.co.com یک ساله
۹۲۰,۰۰۰
۹۲۰,۰۰۰
۹۲۰,۰۰۰
.com.co یک ساله
۴۷۸,۰۰۰
۴۷۸,۰۰۰
۴۷۸,۰۰۰
.co.in یک ساله
۲۰۲,۰۰۰
۲۰۲,۰۰۰
۲۰۲,۰۰۰
.org.in یک ساله
۲۰۲,۰۰۰
۲۰۲,۰۰۰
۲۰۲,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.pro یک ساله
۵۷۲,۰۰۰
۵۷۲,۰۰۰
۵۷۲,۰۰۰
.biz یک ساله
۵۱۴,۰۰۰
۵۱۴,۰۰۰
۵۱۴,۰۰۰
.xyz یک ساله
۵۰۷,۰۰۰
۵۰۷,۰۰۰
۵۰۷,۰۰۰
.in یک ساله
۲۱۸,۰۰۰
۲۱۸,۰۰۰
۲۱۸,۰۰۰
.tv یک ساله
۱,۰۲۵,۰۰۰
۱,۰۲۵,۰۰۰
۱,۰۲۵,۰۰۰
.name یک ساله
۳۸۴,۰۰۰
۳۸۴,۰۰۰
۳۸۴,۰۰۰
.ws یک ساله
۸۸۵,۰۰۰
۸۸۵,۰۰۰
۸۸۵,۰۰۰
.me یک ساله
۸۳۳,۰۰۰
۸۳۳,۰۰۰
۸۳۳,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۴۰۶,۰۰۰
۴۰۶,۰۰۰
۴۰۶,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۴۹۸,۰۰۰
۴۹۸,۰۰۰
۴۹۸,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۶۲,۰۰۰
۴۶۲,۰۰۰
۴۶۲,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۵۲,۰۰۰
۳۵۲,۰۰۰
۳۵۲,۰۰۰
.de
شرایط خاص
یک ساله
۳۰۴,۰۰۰
۳۰۴,۰۰۰
۳۰۴,۰۰۰
.cc یک ساله
۴۵۱,۰۰۰
۴۵۱,۰۰۰
۴۵۱,۰۰۰
.ca یک ساله
۵۱۷,۰۰۰
۵۱۷,۰۰۰
۵۱۷,۰۰۰
.io یک ساله
۱,۹۷۰,۰۰۰
۱,۹۷۰,۰۰۰
۱,۹۷۰,۰۰۰
.pm یک ساله
۳۶۹,۰۰۰
۳۶۹,۰۰۰
۳۶۹,۰۰۰
.es یک ساله
۳۶۸,۰۰۰
۳۶۸,۰۰۰
۳۶۸,۰۰۰
.fr
شرایط خاص
یک ساله
۵۴۰,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰
.it
شرایط خاص
یک ساله
۷۱۰,۰۰۰
۷۱۰,۰۰۰
۷۱۰,۰۰۰
.at یک ساله
۴۹۸,۰۰۰
۴۹۸,۰۰۰
۴۹۸,۰۰۰
.tw یک ساله
۱,۳۵۲,۰۰۰
۱,۳۵۲,۰۰۰
۱,۳۵۲,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۴۹۸,۰۰۰
۴۹۸,۰۰۰
۴۹۸,۰۰۰
.club یک ساله
۶۵۳,۰۰۰
۶۵۳,۰۰۰
۶۵۳,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
یک ساله
۵۴۳,۰۰۰
۵۴۳,۰۰۰
۵۴۳,۰۰۰
.mobi یک ساله
۸۳۰,۰۰۰
۸۳۰,۰۰۰
۸۳۰,۰۰۰
.click یک ساله
۴۴۳,۰۰۰
۴۴۳,۰۰۰
۴۴۳,۰۰۰
.online یک ساله
۱,۰۸۷,۰۰۰
۱,۰۸۷,۰۰۰
۱,۰۸۷,۰۰۰
.flowers
جدید
یک ساله
۴,۲۵۲,۰۰۰
۴,۲۵۲,۰۰۰
۴,۲۵۲,۰۰۰
.site یک ساله
۹۰۳,۰۰۰
۹۰۳,۰۰۰
۹۰۳,۰۰۰
.shop یک ساله
۱,۱۲۴,۰۰۰
۱,۱۲۴,۰۰۰
۱,۱۲۴,۰۰۰
.co.com یک ساله
۹۴۰,۰۰۰
۹۴۰,۰۰۰
۹۴۰,۰۰۰
.com.co یک ساله
۴۹۸,۰۰۰
۴۹۸,۰۰۰
۴۹۸,۰۰۰
.co.in یک ساله
۲۲۲,۰۰۰
۲۲۲,۰۰۰
۲۲۲,۰۰۰
.org.in یک ساله
۲۲۲,۰۰۰
۲۲۲,۰۰۰
۲۲۲,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.pro یک ساله
۵۹۲,۰۰۰
۵۹۲,۰۰۰
۵۹۲,۰۰۰
.biz یک ساله
۵۲۴,۰۰۰
۵۲۴,۰۰۰
۵۲۴,۰۰۰
.xyz یک ساله
۵۱۷,۰۰۰
۵۱۷,۰۰۰
۵۱۷,۰۰۰
.in یک ساله
۲۲۸,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰
.tv یک ساله
۱,۰۴۵,۰۰۰
۱,۰۴۵,۰۰۰
۱,۰۴۵,۰۰۰
.name یک ساله
۴۰۴,۰۰۰
۴۰۴,۰۰۰
۴۰۴,۰۰۰
.ws یک ساله
۹۰۵,۰۰۰
۹۰۵,۰۰۰
۹۰۵,۰۰۰
.me یک ساله
۸۵۳,۰۰۰
۸۵۳,۰۰۰
۸۵۳,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۴۲۶,۰۰۰
۴۲۶,۰۰۰
۴۲۶,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۵۱۸,۰۰۰
۵۱۸,۰۰۰
۵۱۸,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۸۲,۰۰۰
۴۸۲,۰۰۰
۴۸۲,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۷۲,۰۰۰
۳۷۲,۰۰۰
۳۷۲,۰۰۰
.de
شرایط خاص
یک ساله
۳۲۴,۰۰۰
۳۲۴,۰۰۰
۳۲۴,۰۰۰
.cc یک ساله
۴۷۱,۰۰۰
۴۷۱,۰۰۰
۴۷۱,۰۰۰
.ca یک ساله
۵۳۷,۰۰۰
۵۳۷,۰۰۰
۵۳۷,۰۰۰
.io یک ساله
۱,۹۹۰,۰۰۰
۱,۹۹۰,۰۰۰
۱,۹۹۰,۰۰۰
.pm یک ساله
۳۸۹,۰۰۰
۳۸۹,۰۰۰
۳۸۹,۰۰۰
.es یک ساله
۳۸۸,۰۰۰
۳۸۸,۰۰۰
۳۸۸,۰۰۰
.fr
شرایط خاص
یک ساله
۵۶۰,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰
.it
شرایط خاص
یک ساله
۷۳۰,۰۰۰
۷۳۰,۰۰۰
۷۳۰,۰۰۰
.at یک ساله
۵۱۸,۰۰۰
۵۱۸,۰۰۰
۵۱۸,۰۰۰
.tw یک ساله
۱,۳۷۲,۰۰۰
۱,۳۷۲,۰۰۰
۱,۳۷۲,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۵۱۸,۰۰۰
۵۱۸,۰۰۰
۵۱۸,۰۰۰
.club یک ساله
۶۷۳,۰۰۰
۶۷۳,۰۰۰
۶۷۳,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
یک ساله
۵۶۳,۰۰۰
۵۶۳,۰۰۰
۵۶۳,۰۰۰
.mobi یک ساله
۸۵۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰
.click یک ساله
۴۶۳,۰۰۰
۴۶۳,۰۰۰
۴۶۳,۰۰۰
.online یک ساله
۱,۱۰۷,۰۰۰
۱,۱۰۷,۰۰۰
۱,۱۰۷,۰۰۰
.flowers
جدید
یک ساله
۴,۲۷۲,۰۰۰
۴,۲۷۲,۰۰۰
۴,۲۷۲,۰۰۰
.site یک ساله
۹۲۳,۰۰۰
۹۲۳,۰۰۰
۹۲۳,۰۰۰
.shop یک ساله
۱,۱۴۴,۰۰۰
۱,۱۴۴,۰۰۰
۱,۱۴۴,۰۰۰
.co.com یک ساله
۹۶۰,۰۰۰
۹۶۰,۰۰۰
۹۶۰,۰۰۰
.com.co یک ساله
۵۱۸,۰۰۰
۵۱۸,۰۰۰
۵۱۸,۰۰۰
.co.in یک ساله
۲۴۲,۰۰۰
۲۴۲,۰۰۰
۲۴۲,۰۰۰
.org.in یک ساله
۲۴۲,۰۰۰
۲۴۲,۰۰۰
۲۴۲,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.pro یک ساله
۶۱۲,۰۰۰
۶۱۲,۰۰۰
۶۱۲,۰۰۰
.biz یک ساله
۵۳۴,۰۰۰
۵۳۴,۰۰۰
۵۳۴,۰۰۰
.xyz یک ساله
۵۲۷,۰۰۰
۵۲۷,۰۰۰
۵۲۷,۰۰۰
.in یک ساله
۲۳۸,۰۰۰
۲۳۸,۰۰۰
۲۳۸,۰۰۰
.tv یک ساله
۱,۰۶۵,۰۰۰
۱,۰۶۵,۰۰۰
۱,۰۶۵,۰۰۰
.name یک ساله
۴۲۴,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰
.ws یک ساله
۹۲۵,۰۰۰
۹۲۵,۰۰۰
۹۲۵,۰۰۰
.me یک ساله
۸۷۳,۰۰۰
۸۷۳,۰۰۰
۸۷۳,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۴۴۶,۰۰۰
۴۴۶,۰۰۰
۴۴۶,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۵۳۸,۰۰۰
۵۳۸,۰۰۰
۵۳۸,۰۰۰
.tel یک ساله
۵۰۲,۰۰۰
۵۰۲,۰۰۰
۵۰۲,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۹۲,۰۰۰
۳۹۲,۰۰۰
۳۹۲,۰۰۰
.de
شرایط خاص
یک ساله
۳۴۴,۰۰۰
۳۴۴,۰۰۰
۳۴۴,۰۰۰
.cc یک ساله
۴۹۱,۰۰۰
۴۹۱,۰۰۰
۴۹۱,۰۰۰
.ca یک ساله
۵۵۷,۰۰۰
۵۵۷,۰۰۰
۵۵۷,۰۰۰
.io یک ساله
۲,۰۱۰,۰۰۰
۲,۰۱۰,۰۰۰
۲,۰۱۰,۰۰۰
.pm یک ساله
۴۰۹,۰۰۰
۴۰۹,۰۰۰
۴۰۹,۰۰۰
.es یک ساله
۴۰۸,۰۰۰
۴۰۸,۰۰۰
۴۰۸,۰۰۰
.fr
شرایط خاص
یک ساله
۵۸۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰
.it
شرایط خاص
یک ساله
۷۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
.at یک ساله
۵۳۸,۰۰۰
۵۳۸,۰۰۰
۵۳۸,۰۰۰
.tw یک ساله
۱,۳۹۲,۰۰۰
۱,۳۹۲,۰۰۰
۱,۳۹۲,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۵۳۸,۰۰۰
۵۳۸,۰۰۰
۵۳۸,۰۰۰
.club یک ساله
۶۹۳,۰۰۰
۶۹۳,۰۰۰
۶۹۳,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
یک ساله
۵۸۳,۰۰۰
۵۸۳,۰۰۰
۵۸۳,۰۰۰
.mobi یک ساله
۸۷۰,۰۰۰
۸۷۰,۰۰۰
۸۷۰,۰۰۰
.click یک ساله
۴۸۳,۰۰۰
۴۸۳,۰۰۰
۴۸۳,۰۰۰
.online یک ساله
۱,۱۲۷,۰۰۰
۱,۱۲۷,۰۰۰
۱,۱۲۷,۰۰۰
.flowers
جدید
یک ساله
۴,۲۹۲,۰۰۰
۴,۲۹۲,۰۰۰
۴,۲۹۲,۰۰۰
.site یک ساله
۹۴۳,۰۰۰
۹۴۳,۰۰۰
۹۴۳,۰۰۰
.shop یک ساله
۱,۱۶۴,۰۰۰
۱,۱۶۴,۰۰۰
۱,۱۶۴,۰۰۰
.co.com یک ساله
۹۸۰,۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰
.com.co یک ساله
۵۳۸,۰۰۰
۵۳۸,۰۰۰
۵۳۸,۰۰۰
.co.in یک ساله
۲۶۲,۰۰۰
۲۶۲,۰۰۰
۲۶۲,۰۰۰
.org.in یک ساله
۲۶۲,۰۰۰
۲۶۲,۰۰۰
۲۶۲,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان