شماره حساب های شرکت:

بانک ملت
شماره حساب: ۱۶۶۹۳۶۰۰/۸۴
شماره شبا: IR320120020000001669360084
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۷۶۰۲۲۱۳۶
نام صاحب حساب: خانجانی

بانک سامان
شماره حساب: ۱-۹۹۰۶۶۸-۸۰۰-۹۱۰۱
شماره شبا: IR170560910180000990668001
نام صاحب حساب: خانجانی

بانک ملی ایران
شماره حساب: ۰۲۰۰۲۵۴۱۶۳۰۰۵
شماره شبا: IR800170000000200254163005
نام صاحب حساب: خانجانی

بعد از واریز هزینه لطفا از طریف فرم ثبت پرداخت بانکی، واریز خود را ثبت نمایید.جهت ثبت پرداخت لطفا اینجا را کلیک کنید.