فرم استخدام توسعه دهنده وب

اطلاعات تحصیلی

مدرک تحصیلی
میزان تسلط بر مهارت خواندن زبان انگلیسی *
میزان تسلط بر مهارت نوشتن زبان انگلیسی *
میزان تسلط بر مهارت مکالمه زبان انگلیسی *

اطلاعات تخصصی

میزان آشنایی شما PHP/MySQL *
میزان آشنایی شما با فریم‌ورک Laravel/Lumen *
میزان آشنایی شما با HTML/CSS *
میزان آشنایی شما با Bootstrap *
میزان آشنایی شما با کتابخانه jQuery *
میزان آشنایی شما با فریم‌ورک VueJS *
میزان آشنایی شما با سیستم WordPress *
میزان آشنایی شما با سیستم WHMCS *
میزان آشنایی شما با خدمات میزبانی وب و دامنه *
میزان آشنایی شما با مفایهم تجربه کاربری (UX) *
میزان آشنایی شما با مفاهیم طراحی رابط کاربری (UI) *
به چه صورت‌هایی می توانید با ما همکاری کنید؟ *
به چه صورت‌هایی می توانید با ما همکاری کنید؟
تمایل به فعالیت در چه شیفت های کاری دارید؟ *
reCAPTCHA