فرم استخدام پشتیبان فنی
لطفا تاریخ تولد را به صورت کامل و خوانا وارد کنید.
مکاتبات بعدی با شما از طریق همین ایمیل انجام خواهد شد.
ورود نام استان و شهر و محدوده آدرس الزامی است.
وضعیت تاهل *
وضعیت نظام وظیفه (برای آقایان)

اطلاعات تحصیلی

وضعیت تحصیلی *
مدرک تحصیلی *
میزان تسلط بر مهارت نوشتن زبان انگلیسی *
میزان تسلط بر مهارت مکالمه زبان انگلیسی *

اطلاعات تخصصی

میزان آشنایی شما با cPanel *
میزان آشنایی شما با DirectAdmin *
میزان آشنایی شما با Plesk *
میزان آشنایی شما با WHMCS *
میزان آشنایی شما با CentOS *
میزان آشنایی شما با Windows Server *
میزان آشنایی شما با Apache *
میزان آشنایی شما با IIS *
میزان آشنایی شما با Xen *
میزان آشنایی شما با Hyper-V *
میزان آشنایی شما با KVM *
میزان آشنایی شما با Vmware *
میزان آشنایی شما با .NET/MSSQL *
میزان آشنایی شما با PHP/MySQL *
به چه صورت‌هایی می توانید با ما همکاری کنید؟ *
تمایل به فعالیت در چه شیفت های کاری دارید؟ *
لطفا رقم پیشنهادی خود را به تومان وارد کنید. روزمه هایی که داری مبلغ پیشنهادی نیستند بررسی نخواهد نشد.
در صورت نیاز به ارایه توضیحات تکمیلی در این بخش وارد کنید.