فرم استخدام پشتیبان فنی

اطلاعات تحصیلی

مدرک تحصیلی
میزان تسلط بر مهارت خواندن زبان انگلیسی *
میزان تسلط بر مهارت نوشتن زبان انگلیسی *
میزان تسلط بر مهارت مکالمه زبان انگلیسی *

اطلاعات تخصصی

میزان آشنایی شما با cPanel *
میزان آشنایی شما با DirectAdmin *
میزان آشنایی شما با Plesk *
میزان آشنایی شما با WHMCS *
میزان آشنایی شما با CentOS *
میزان آشنایی شما با Windows Server *
میزان آشنایی شما با Apache *
میزان آشنایی شما با IIS *
میزان آشنایی شما با Xen *
میزان آشنایی شما با Hyper-V *
میزان آشنایی شما با .NET/MSSQL*
میزان آشنایی شما با PHP/MySQL *
به چه صورت‌هایی می توانید با ما همکاری کنید؟ *
وضعیت نظام وظیفه (برای آقایان)
تمایل به فعالیت در چه شیفت های کاری دارید؟ *
reCAPTCHA